پیشنهاد مطالعه

پژوهشی

نقد گونه ای بر معارف ۲

از ضروریات پویائی و پیشرفت در هر مجموعه داشتن دید انتقادی صحیح فارغ از تعلقات و سلیقه های شخصی و بر اساس منطق و استدلال می باشد. خوشبختانه در این دوره نه چندان طولانی که با اساتید معارف کشور در تعامل هستیم. شاهد دقت نظر و روحیه نقدگرای اساتید محترم بوده ایم که نتیجه آن ارائه انتقادهای سازنده جهت پیشبرد ...

توضیحات بیشتر »