پیشنهاد مطالعه
خانه > مقالات فارسی > مهدویت > کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون > کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و هفتم(بخش دوم)

کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و هفتم(بخش دوم)

 کشف جمال حقیقت برای ابوالحسن ضراب اصفهانی

{إنّ هذا لهو حق الیقین}

پس در قلبم قرار گرفت که من این مردی راکه می دیدم  داخل می شود وخارج می شود اوست.پس ده درهم صحیح برداشتم  که شش تاازآنها رضوی بودند مسکوک به سکّه {امام} رضاعلیه السلام که آنها رامخفی داشته بودم تادرمقام ابراهیم بیفکنم وقبلاچنین نذری نموده بودم؛وآن رانیت کرده بودم؛ پس ان درهمها رابه آن پیره  زن دادم وپیش خود گفتم:آن درهمها را به قومی از فرزندان فاطمه علیها السلام بدهم بهتر است ازاین است که درمقام بیفکنم  وثوابش بیشتر است. پس به آن بانو گفتم:

این درهمها رابده به کسی که استحقاق آن ازاولاد فاطمه  علیها السلام دارد ودرنیّتم این بودهمانا کسی که من اورادیده ام همان مرد صاحب حق است واین زن این پولها رابه همین اقا می دهد پس این خانم پولها رابرداشت وازپله هابالا رفتم وساعتی باقی ماند سپس پائین آمد پس گفت به تو می گوید:

«لیس لنا فیها حقّ إجعلها فی موضع الذی نویتَ…» برای مادر این پول هیچ حقی نیست آن رادرهمان مکانی که نیت کرده ای بگذار ولاکن این رضویّه راازمابدل آن برگیر وبیفکن  آن را درموضعی که نیت کرده ای. پس این کاررا کردم وپیش خود گفتم این کاری که مأمور انججام ان شده ام ازطرف همین مرد انجام می دهموی

استفاده ازموقعیت پیش امده

 سپس بامن نسخه ی توقیعی بود که به سوی قاسم بن علا درآذربایجان صادرشده بود؛ پس به وی گفتم:

این نسخه راعرضه می داری 

 بر إنسانی که توقیعات غائب رادیده باشد. پس وی گفت:به من بده زیرامن نسخه هارامی شناسم وگمان بردم که این زن به خوبی می تواند پس گفت در این مکان نمی توانم بخوانم پس به سوی غرفه بالا رفت سپس ان راپائین آوردپس گفت صحیح است ودر توقیع بود:

«أبشّرکم  ببشری مابشّرت به إیّاه وغیره»

{وه چه سخن زیبائی:}

مزده می دهم شمارا به مژده ای که اورا وغیر اورایشارت دادم.

سپس{آن خانم}گفت: به تو می گوید:

«اذاذصلّیتَ علی نبیِک کیف تصلّی علیه»

هرگاه برپیغمبرت صلوات فرستادی چگونه براو صلوات می فرستی؟پس گفتم:می

گویم:”اللّهمّ صلّ علی محمد وآل محمّد؛وبارک علی محمد وآل محمدکأفضل ماصلّیت وبارکتَ وترحّمت علی إبراهیم وآلِ ابراهیم إنک حمید مجیدٌ.”

پس گفت نه؛هرگاه برآنان صلوات فرستادی؛پس برهمه ی آنان صلوات فرست ونام آنها رابیاور.پس گفتم:آری. چونکه فردارسید فرود آمد وباوی دفترچه ی کوچکی بود؛ پس گفت:به تومی گوید: إذا صلیت علی النّبی فصلّ علیه وعلی أوصیاءه برطبق این نسخه.پس من این نسخه رادریافت نمودم وبر طبق ان پیوسته عمل می کردم؛وشبهائی چند می دیدم که ازحجره فرود می آید وهمچنان نور چراغ پابرجا بودومن آنرا-مرادم نور است-وکسی رانمی دیدم داخل مسجد شود؛ومی دیدم جماعتی ازمردان ازشهرهای پراکنده ای می امدند در این خانه؛پس بعضی ازآنان رقعه هائی که باشان بود  به این پیرزن میدادند؛ ومی دیدم این پیرزن راکه به آنان همچنین رقعه هائی می داد پس آنان بااین زن صححبت می کردند؛ وآن خانم باآنها  صحبت می کرد ومن چیزی ازآنها نمی فهمیدم وجماعتی ازآنان رادرمسیر بازگشتمان می دیدم تابه بغداد رسیدم.

نسخه ی دفتری که صادرشد:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحیم

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد سَیِّدِ الْمُرْسَلینَ وَ خاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ الْمُنْتَجَبِ فِى الْمیثاقِ الْمُصْطَفی فی

الظَّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ کُلِّ افَه الْبَرىءِ مِنْ کُلِّ عَیْب الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجاهِ الْمُرْتَجى لِلشَّفاعَهِ الْمُفَوَّضِ اِلَیْهِ دینُ اللّهِ ، اَللّهُمَّ

شَرِّفْ بُنْیانَهُ وَ عَظِّمْ بُرْهانَهُ وَ اَفْلِجْ حُجَّتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ اَضِىءْ نُورَهُ وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ وَ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضیلَهَ وَ

الْمَنْزِلَهَ وَ الْوَسیلَهَ وَ الدَّرَجَهَ الرَّفیعَهَ وَ ابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا یَغْبِطُهُ بِهِ الاَْوَّلُونَ وَ الاَْخِرُونَ وَ صَلِّ عَلى اَمیرِ الْمُؤمِنینَ وَ

وارِثِ الْمُرْسَلینَ وَ قآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلینَ وَ سَیِّدِ الْوَصیّینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىّ اِمامِ

الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ العالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِىّ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلینَ وَ

حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلى عَلىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ

عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىّ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد اِمامِ

الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفَر اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ

حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلى عَلىِّ بْنِ مُوسى اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ

 عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىّ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلى عَلىِّ بْنِ مُحَمَّد اِمامِ

الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىّ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ

حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ، وَ صَلِّ عَلَى الْخَلَفِ الْهادِى الْمَهْدِىّ اِمامِ الْمُؤمِنینَ وَ وارِثِ الْمُرسَلینَ وَ حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ،

 اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ اَهْلِ بَیْتِهِ الاَْئِمَهِ الْهادینَ الْعُلمآءِ الصّادِقینَ الاَْبْرارِ الْمُتَّقینَ دَعآئِمِ دینِکَ وَ اَرْکانِ تَوحیدِکَ وَ

تَراجِمَهِ وَحْیِکَ وَ حُجَجِکَ عَلى خَلْقِکَ وَ خُلَفآئِکَ فى اَرْضِکَ الَّذینَ اخْتَرْتَهُمْ لِنَفْسِکَ وَ اصْطَفَیْتَهُمْ عَلى عِبادِکَ وَ

ارْتَضَیْتَهُمْ لِدینِکَ وَ خَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِکْ وَ جَلَّلْتَهُمْ بِکَرامَتِکَ وَ غَشَّیْتَهُمْ بِرَحْمَتِکَ وَ رَبَّیْتَهُمْ بِنِعْمَتِکَ وَ غَذَّیْتَهُمْ بِحِکْمَتِکَ وَ اَلْبَسْتَهُمْ نُورَکَ وَ رَفَعْتَهُمْ فى مَلَکُوتِکَ وَ حَفَفْتَهُمْ بِمَلائِکَتِکَ وَ شَرَّفْتَهُمْ بِنَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ الِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ عَلَیْهِمْ صَلوهً زاکِیَهً نامِیَهً کَثیرَهً دآئِمَهً طَیِّبَهً لا یُحیطُ بِها اِلاّ اَنْتَ وَ لا یَسَعُها اِلاّ عِلْمُکَ و لایُحْصیها اَحَدٌ غَیْرُکَ اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلى وَلِیِّکَ الْمُحْیى سُنَّتَکَ الْقآئِمِ بِاَمْرِکَ الدّاعى اِلَیْکَ الدَّلیلِ عَلَیْکَ حُجَّتِکَ عَلى خَلْقِکَ وَ خَلیفَتِکَ فى اَرْضِکَ وَ شاهِدِکَ عَلى عِبادِکَ اَللّهُمَّ اَعِزَّ نَصْرَهُ وَ مُدَّ فى عُمْرِهِ وَ زَیِّنِ الاَْرْضَ بِطُولِ بَقآئِهِ

 اَللّهُمَّ اکْفِهِ بَغْىَ الْحاسِدینَ وَ اَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْکآئِدینَ وَ ازْجُرْ عَنْهُ اِرادَهَ الظّالِمینَ وَ خَلِّصْهُ مِنْ اَیْدِى الْجَبّارینَ اَللّهُمَّ

اَعْطِهِ فى نَفْسِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ وَ شیعَتِهِ وَ رَعِیَّتِهِ وَ خآصَّتِهِ وَ عآمَّتِهِ وَ عَدُوِّهِ وَ جَمیعِ اَهْلِ الدُّنْیا ما تُقِرُّ بِهِ عَیْنَهُ وَ تَسُرُّ بِهِ

 نَفْسَهُ وَ بَلِّغْهُ اَفْضَلَ ما اَمَّلَهُ فِى الدُّنْیا وَ الاْخِرَهِ اِنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ اَللّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحى مِنَ دینِکَ وَ اَحْىِ بِهِ ما بُدِّلَ مِنْ کِتابِکَ وَ اَظْهِرْ بِهِ ما غُیِّرَ مِنْ حُکْمِکَ حَتّى یَعُودَ دینُکَ بِهِ وَ عَلى یَدَیْهِ غَضًّا جَدیدًا خالِصًا مُخْلَصًا

لا شَکَّ فیهِ وَ لا شُبْهَهَ مَعَهُ وَ لا باطِلَ عِنْدَهُ وَ لا بِدْعَهَ لَدَیْهِ اَللّهُمَّ نَوِّرْ بِنُورِهِ کُلَّ ظُلْمَه وَ هُدَّ بِرُکْنِهِ کُلَّ بِدْعَه وَ اهْدِمْ. بِعِزِّهِ کُلَّ ضَلالَه وَ اقْصِمْ بِهِ کُلَّ جَبّار وَ اَخْمِدْ بِسَیْفِهِ کُلَّ نار وَ اَهْلِکْ بِعَدْلِهِ جَورَ کُلِّ جآئِر وَ اَجْرِ حُکْمَهُ عَلى کُلِّ حُکْم  وَ اَذِلَّ بِسُلْطانِهِ کُلَّ سُلْطان اَللّهُمَّ اَذِلَّ کُلَّ مَنْ ناواهُ وَ اَهْلِکْ کُلَّ مَنْ عاداهُ وَ امْکُرْ بِمَنْ کادَهُ وَ اسْتَأصِلْ مَنْ جَحَدَهُ حَقَّهُ وَ اسْتَهانَ بِاَمْرِهِ وَ سَعى فى اِطفآءِ نُورِهِ وَ اَرادَ اِخْمادَ ذِکْرِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد الْمُصْطَفى وَ عَلِى الْمُرْتَضى وَ فاطِمَهَ الزَّهْرآءِ وَ الْحَسَنِ الرِّضا وَ الْحُسَیْنِ الْمُصَفّى وَ جَمیعِ الاْوصِیآءِ مَصابیحِ الدُّجى وَ اَعْلامِ الْهُدى و مَنارِ التُّقى وَ الْعُرْوَهِ الْوُثْقى وَ الْحَبْلِ الْمَتینَ وَ الصِّراطِ الْمُسْتَقیمِ وَ صَلِّ عَلى وَلِیّکَ وَ وُلاهِ عَهْدِکَ وَ الَْئِمَّهِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مُدَّ فى اَعْمارِهِمْ وَ زِدْ فى اجالِهِمْ وَ بَلِّغْهُمْ اَقْصى امالِهِمْ دینًا وَ دُنْیا وَ اخِرَهً إنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ.

مطلب پیشنهادی

انوار مولا المهدی در کلام حضرت باری-قسمت دوم

حضرت مولی صاحب الزمان امام یازدهم ازذریّه امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرتش خود به آن ...

انوار مولا المهدی در کلام حضرت باری-قسمت اول

بسم  اللّه الرحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین.اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمدکما محمّدأهل لذلک. ...